Privacyverklaring

Oogzorgpunt, gevestigd aan Spoorlaan 338, 5038 CC te Tilburg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Oogzorgpunt kan persoonsgegevens verwerken als u gebruik maakt van onze dienstverlening, producten bij ons aanschaft of als u deze informatie zelf verstrekt bij het invullen van onze contactformulieren. Bij gebruik van onze dienstverlening, aanschaf van producten of het invullen van contactformulieren stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u cliënt wordt bij Oogzorgpunt nemen we uw persoonlijke gegevens op in onze administratie en legt uw behandelaar een elektronisch patienten dossier (EPD) over u aan. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in dit EPD opgeslagen. Dit is een wettelijke plicht. Uw EPD bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

CONTACTGEGEVENS

www.oogzorgpunt.nl
Spoorlaan 338 5038 CC Tilburg
K. Voorn is de Functionaris Gegevensbescherming van Oogzorgpunt. Zij is te bereiken via info@oogzorgpunt.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Oogzorgpunt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Zorgverzekering
– Huisarts
– IP-adres
– Gegevens over activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, formulieren op de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Oogzorgpunt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Medische gegevens (uw klacht(en) aangegeven tijdens de behandeling of opgegeven in het online afsprakensysteem).
– Burgerservicenummer (BSN).
– Oogmeetgegevens.
– Biometrische gegevens (foto’s van het oog).
– Genetische gegevens, zoals informatie van voorkomende oogaandoeningen in de familie en afkomst, voor bepaling en interpretatie van ooggezondheid en risicofactoren bij personen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar met toestemming van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onderzoeken van hun kinderen bij Oogzorgpunt, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Door gebruik te laten maken van onze dienstverlening verklaart u rechtmatige toestemming te geven voor het laten onderzoeken van een minderjarig persoon.
Als u achteraf wilt dat wij persoonsgegevens van een minderjarige anonimiseren of verwijderen, neem dan contact met ons op via info@oogzorgpunt.nl.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Oogzorgpunt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om u te informeren over wijzigingen of noodzakelijke annulering van de behandeling.
– Uw ooggezondheid.
– Om factoren in kaart te brengen die uw zicht kunnen beïnvloeden (medicijngebruik bijvoorbeeld).
– Het afhandelen van de betaling en/of automatische incasso’s.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamemateriaal.
– Het in kunnen dienen van zorgdeclaraties.
– Om uw verzekeringsgegevens te controleren.
– Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om bij u te informeren naar de tevredenheid van de dienstverlening.
– Op grond van de medische wetgeving bewaartermijnen.
– Oogzorgpunt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Oogzorgpunt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oogzorgpunt) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Oogzorgpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijk bepaalde bewaartermijnen van 15 jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Oogzorgpunt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oogzorgpunt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Oogzorgpunt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oogzorgpunt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oogzorgpunt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oogzorgpunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Oogzorgpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oogzorgpunt.nl.

MENU